Контакт адреса

Државна лотарија на Македонија

Бул. Гоце Делчев бр. 8

п. фах 506

1000 Скопје


Контакт центар: (02) 323 7777

Тел: (02) 55 11 991

Факс: (02) 55 11 992

Известување

За комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост со цел укажување на помош, Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државната лотарија на Македонија ја назначи вработената:


Соња Кукуновска

Тел: (02) 55 11 991

Факс: (02) 55 11 992

e-mail: sonja.kukunovska@loto.mk

 

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Државна лотарија на Македонија како имател на информации за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер ја назначува

Надица Антоновска 

Контакт

Ваши контакт информации

Ваша порака