Контакт адреса

Државна лотарија на Македонија

Бул. Гоце Делчев бр. 8

п. фах 506

1000 Скопје


Контакт центар: (02) 323 7777

Тел: (02) 55 11 991

Факс: (02) 55 11 992

Известување

За комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост со цел укажување на помош, Акционерското друштво за приредување игри на среќа, Државната лотарија на Македонија ја назначи вработената:


Соња Кукуновска

Тел: (02) 55 11 991

Факс: (02) 55 11 992

e-mail: sonja.kukunovska@loto.mk

Контакт

Ваши контакт информации

Ваша порака