Информации за тендерот
ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 08/2017
Датум и време на почеток:
петок, 13 октомври 2017 09:00
Датум и време на истек:
среда, 01 ноември 2017 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА бр.08/2017

за доделување на договор за јавна набавка за 

УСЛУГИ ЗА ПРОДУКЦИЈА И ЕМИТУВАЊЕ НА ТВ КАНАЛ НА ИЗВЛЕКУВАЊАТА НА ДОБИТНИТЕ БРОЕВИ ОД ИГРАТА НА СРЕЌА НОВОЛОТО 7/34

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

критериум за доделување на договорот: најниска цена