Информации за тендерот
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.02-12/2017
Датум и време на почеток:
вторник, 19 декември 2017 16:00
Датум и време на истек:
понеделник, 22 јануари 2018 11:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[во хартиена форма со е-аукција]   

Бр.02-12/2017

ЗА НАБАВКА НА СОФТВЕР ЗА КНИГОВОДСТВО

 

критериум за доделување на договорот: најниска цена