Информации за тендерот
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР:02-17/2017
Датум и време на почеток:
петок, 29 декември 2017 16:30
Датум и време на истек:
понеделник, 15 јануари 2018 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

критериум за доделување на договорот: најниска цена 

ЗА НАБАВКА 

НА ЕЛЕМЕНТИ ОД ПЛЕКСИГЛАС ЗА ИНСТАНТ ЛОЗОВИ НА ПРОДАЖНИ МЕСТА 

бр. 02-17/2017

Критериум: Најниска цена