Информации за тендерот
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.02-21/2017
Датум и време на почеток:
петок, 29 декември 2017 17:00
Датум и време на истек:
четврток, 18 јануари 2018 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

критериум за доделување на договорот: најниска цена 

ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

бр.02-21/2017