Информации за тендерот
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР.02-22/2017
Датум и време на почеток:
среда, 10 јануари 2018 17:00
Датум и време на истек:
понеделник, 15 јануари 2018 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

критериум за доделување на договорот: најниска цена

ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА

РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

БР. 02- 22/2017