Информации за тендерот
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 02-02/2018
Датум и време на почеток:
недела, 04 февруари 2018 15:00
Датум и време на истек:
петок, 16 февруари 2018 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

бр.02-02/2018

ЗА НАБАВКА НА

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ, ПИЈАЛАЦИ И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ, ЗАСКЛАДУВАЧИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И СИТЕН ИНВЕНТАР