Информации за тендерот
ОТВОРЕНА ПОСТАПКА(технички дијалог) бр.01/2018
Датум и време на почеток:
четврток, 08 февруари 2018 10:30
Датум и време на истек:
понеделник, 19 февруари 2018 23:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:


ПОКАНА

за

ТЕХНИЧКИ ДИЈАЛОГ

 

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА бр.01/2018

за доделување на договор за јавна набавка за 

НАБАВКА И ИСПОРАКА НА ИНСТАНТ ЛОЗОВИ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

критериум за доделување на договорот: најниска цена