Информации за тендерот
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ бр.02-04/2018
Датум и време на почеток:
четврток, 08 февруари 2018 15:30
Датум и време на истек:
понеделник, 19 февруари 2018 11:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[преку ЕСЈН со е-аукција] 

критериум за доделување на договорот: најниска цена

ЗА НАБАВКА И МОНТАЖА НА УРЕДИ ЗА ГРЕЕЊЕ И ЛАДЕЊЕ

бр.02-04/2018