Информации за тендерот
ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС - 1/2012
Датум и време на почеток:
вторник, 13 март 2018 15:00
Датум и време на истек:
вторник, 31 декември 2019 15:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

О Т В О Р Е Н      П О В И К      

З А 

Д Е Л О В Н А       С О Р А Б О Т К А        Д С - 1 / 2012


DS-ST-1-2012_Loto.pdf