Информации за тендерот
ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 02/2018
Датум и време на почеток:
среда, 11 април 2018 15:30
Датум и време на истек:
среда, 02 мај 2018 12:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА бр.02/2018

за доделување на договор за јавна набавка за

УСЛУГИ

ЗА ПРОДУКЦИЈА И ЕМИТУВАЊЕ  НА ТВ КАНАЛ НА ИЗВЛЕКУВАЊА НА ДОБИТНИТЕ БРОЕВИ ОД ИГРАТА НА СРЕЌА ЛОТО

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

критериум за доделување на договорот: најниска цена