Информации за тендерот
ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 06/2018
Датум и време на почеток:
четврток, 31 мај 2018 14:00
Датум и време на истек:
среда, 20 јуни 2018 12:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА бр.06/2018

за доделување на договор за јавна набавка на 

СОФТВЕР ЗА ЛОТАРИСКИ СИСТЕМ СО ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ (ИЗНАЈМУВАЊЕ)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

 

критериум за доделување на договорот: најниска цена