Информации за тендерот
ПОКАНА за ТЕХНИЧКИ ДИЈАЛОГ за отворена постапка број 07/2018
Датум и време на почеток:
четврток, 07 јуни 2018 10:00
Датум и време на истек:
четврток, 14 јуни 2018 23:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОКАНА

за

ТЕХНИЧКИ ДИЈАЛОГ

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 07/2018

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РАМКОВНА СПОГОДБА ЗА ЈАВНА НАБАВКА И ИСПОРАКА НА

СВЕТЛЕЧКИ РЕКЛАМИ И БРЕНДИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОДДРШКА НА ПРОДАЖБА

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА