Информации за тендерот
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА Број ДС ТП – 1/2018
Датум и време на почеток:
вторник, 10 јули 2018 11:00
Датум и време на истек:
среда, 25 јули 2018 23:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА

Број ДС ТП – 1/2018