Информации за тендерот
ОТВОРЕНА ПОСТАПКА СО РАМКОВНА СПОГОДБА БР. 08/2018
Датум и време на почеток:
среда, 11 јули 2018 15:30
Датум и време на истек:
вторник, 31 јули 2018 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 08/2018

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РАМКОВНА СПОГОДБА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ

ОД УСЛУГИ ОД МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА РАЗЛИЧНИ ИГРИ НА СРЕЌА, ПРОМО АКТИВНОСТИ И КАМПАЊИ 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА