Информации за тендерот
ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 02-18/2018
Датум и време на почеток:
среда, 11 јули 2018 17:00
Датум и време на истек:
вторник, 17 јули 2018 11:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за

доделување на договор за јавна набавка 

за набавка на  услуги од Агенција за авторски права

бр. 02-18/2018