Информации за тендерот
ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 11/2018
Датум и време на почеток:
петок, 05 октомври 2018 15:00
Датум и време на истек:
четврток, 25 октомври 2018 11:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 11/2018 

 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН

И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА