Информации за тендерот
ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 02- 22/2018
Датум и време на почеток:
петок, 05 октомври 2018 16:00
Датум и време на истек:
петок, 12 октомври 2018 11:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

критериум за доделување на договорот: најниска цена

ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА

РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

БР. 02- 22/2018