Информации за тендерот
ПОСТАПКА СО ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ
Датум и време на почеток:
петок, 10 мај 2019 14:30
Датум и време на истек:
четврток, 16 мај 2019 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

ПУЛТ ЗА ПРОДАЖБА