Информации за тендерот
Постапка: ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА
Датум и време на почеток:
петок, 10 мај 2019 14:30
Датум и време на истек:
понеделник, 27 мај 2019 11:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

Предмет на набавка:

ТЕРМАЛНА ХАРТИЈА ВО РОЛНИ

Постапка:

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА