Информации за тендерот
ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА
Датум и време на почеток:
сабота, 08 јуни 2019 13:30
Датум и време на истек:
понеделник, 24 јуни 2019 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Предмет на набавка:

УСЛУГИ ЗА ПРОДУКЦИЈА И ЕМИТУВАЊЕ  НА ТВ КАНАЛ НА ИЗВЛЕКУВАЊА НА ДОБИТНИТЕ БРОЕВИ

ОД ИГРАТА НА СРЕЌА ЛОТО

Постапка:

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА