Информации за тендерот
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПО ОТВОРЕНА ПОСТАПКА
Датум и време на почеток:
понеделник, 05 август 2019 17:00
Датум и време на истек:
среда, 04 септември 2019 11:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА

ПО ОТВОРЕНА ПОСТАПКА

ЗА НАБАВКА И ИСПОРАКА НА ИНСТАНТ ЛОЗОВИ

за период од 2 години

                                     

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

критериум за доделување на договорот: најниска цена