Информации за тендерот
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПО ОТВОРЕНА ПОСТАПКА
Датум и време на почеток:
среда, 11 септември 2019 12:00
Датум и време на истек:
понеделник, 07 октомври 2019 11:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА

ПО ОТВОРЕНА ПОСТАПКА

КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ЗА APN МРЕЖА И УСЛУГИ ЗА ЗАКУП НА КОМПЈУТЕРСКИ РЕСУРСИ

(за период од 2 години)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА

критериум за доделување на договорот: најниска цена