Информации за тендерот
ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА
Датум и време на почеток:
среда, 11 септември 2019 12:00
Датум и време на истек:
понеделник, 23 септември 2019 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Предмет на набавка:

ПОПРАВКА, СЕРВИС И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА (ВКЛУЧУВАЈЌИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ГУМИ И СЛ.)

Постапка:

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РАМКОВНА СПОГОДБА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

НА СТОКИ И УСЛУГИ

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА