Информации за тендерот
НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ
Датум и време на почеток:
среда, 11 септември 2019 12:30
Датум и време на истек:
среда, 18 септември 2019 11:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ

ЗА НАБАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА

ОДРЖУВАЊЕ НА 2 (ДВА) ВИСОКОПРЕЦИЗНИ КЛИМА УРЕДИ ЗА СИСТЕМ САЛА СО РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

(со склучување на рамковна спогодба со 1 оператор)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА