Информации за тендерот
НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ
Датум и време на почеток:
среда, 11 септември 2019 16:00
Датум и време на истек:
среда, 18 септември 2019 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА

НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ

[преку ЕСЈН со е-аукција]

критериум за доделување на договорот: најниска цена 

ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПРИСТАП ДО

АЖУРИРАНИ ПОЗИТИВНИ ПРОПИСИ ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА

(за период од 2 години)