Информации за тендерот
ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКУП НА МЕДИЈА ПРОСТОР Бр.1/2017
Датум и време на почеток:
петок, 27 јануари 2017 17:00
Датум и време на истек:
петок, 15 декември 2017 16:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

О Т В О Р Е Н     П О В И К 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАКУП НА МЕДИЈА ПРОСТОР НА ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ 

(веб портали - интерент)