Информации за тендерот
ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА број ДС - 1/2012
Датум и време на почеток:
понеделник, 27 февруари 2017 14:00
Датум и време на истек:
недела, 31 декември 2017 14:30
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Друг оглас
Опис:

О Т В О Р Е Н      П О В И К      

З А 

Д Е Л О В Н А       С О Р А Б О Т К А        Д С - 1 / 2 0 1 2