ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА
Датум и време на почеток:
петок, 10 мај 2019 16:00
Датум и време на истек:
четврток, 20 јуни 2019 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

Предмет на набавка:

БАНКАРСКИ УСЛУГИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА

ЗА ПЕРИОД ОД 2 ГОДИНИ

Постапка:

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА

 

 

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА