Информации за тендерот
ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА
Датум и време на почеток:
четврток, 13 јуни 2019 11:30
Датум и време на истек:
понеделник, 01 јули 2019 10:00
Повторлив настан:
Не се повторува
Важност:
Нормален приоритет
Категорија:
Јавна набавка
Опис:

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Предмет на набавка: 

СЛУЖБЕНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

Постапка:

ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ПРЕКУ ЕСЈН И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА