ПРОВЕРИ ДОБИВКА НА ЛОТО 7 И ЏОКЕР

bar

Важи за играчите кои уплаќаат на продажни места


Во празното поле, внеси го нумеричкиот број од бар кодот со 26 цифри кој е испишан во долниот дел од твојата потврда за уплата


Бројот треба да се внесе со истиот редослед како што е испишан на твојата потврда за уплата, без оставање на празно место

???????????? ????? ??????? ?? ???????? ?????????? ???? ??? ?? ? ?????????.

?? ?????? ?? ?? ??????????? ???????? ??????? ?? ???????? ??????????: